OM Sydskanes Emse

en ideell förening

Sydskanes Emse är en lokal idrottsförening. Styrelsen och alla som arbetar inom föreningen gör detta helt på frivillig basis. Vi främjar gemenskap och samhörighet över sociala tillhörigheter som ekonomisk, etnisk och könstillhörighet.

Våra grundläggande värderingar är: Ansvar – Omtanke – Respekt.

Föreningen drivs av entusiaster vars stora passion är att köra motorcykel på bana. Föreningen bildades 2003 och vi har sedan dess slipat på vårt koncept och gör vad vi kan för att bli lite bättre varje år.

Föreningen består av 600 medlemmar och ca 60 av dessa är aktivt engagerade i att arrangera våra bandagar som Depåchef, Instruktör och Bullergrupp. Allt för att göra just Din bandag så bra som möjligt.

Alla är välkomna att köra med Sydskanes Emse, oavsett erfarenhet eller typ av motorcykel. Det viktiga är att du vill ha roligt på din motorcykel samt är öppen för att lära dig mer. Har du inte provat att köra på bana innan så har du en helt ny värld att utforska.

Välkommen att utforska den tillsammans med oss.

Vårt mål

Sydskanes Emse är en ideell förening, alltså en förening utan ekonomiska vinstintressen, vars mål är säkrare och mer medvetna motorcyklister. Vi når vårt mål genom att arrangera billiga och säkra bandagar som ger våra medlemmar möjlighet till kontinuitet i sin träning.

För att nå våra mål jobbar vi mycket med säkerheten.

•  Genom att alltid ha ambulans på plats med både ambulanssjuksköterska och läkare vet vi att alla får den bästa hjälpen om olyckan skulle vara framme.

•  Våra instruktörer och funktionärer går utbildning varje år för att kunna hjälpa till på bästa sätt.

•  Förarmöte efter varje avslutat körpass är obligatoriskt för alla deltagare för att få information om vad som händer och för att kunna ställa frågor som uppkommer under dagen.

• Vi eftersträvar att ha så jämna grupper som möjligt för att försöka förhindra olyckor och för att det blir roligare för alla.

Det är vår fasta övertygelse att bankörning ger säkrare och bättre motorcyklister!

Är du intresserad av att bli medlem eller är nyfiken på föreningen, så hittar du mer information här på hemsidan. På sidan om regler hittar du mer detaljerad information.

Som medlem i föreningen får du bl.a. automatiskt förtur till alla våra arrangemang. Vi vill dock betona att alla är givetvis, i mån av plats, välkomna att deltaga på våra arrangemang, medlem eller ej.

Sydskanes Emse är ansluten till SVEMO och till SMC.

Våra ledord

Våra ledord är ANSVAR, HÄNSYN och OMDÖME. Dessa ord genomsyrar allt vi gör och utgör stommen i vår förening.

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar:
Stadgar (pdf-format)

Historia

Grunden till Sydskanes Emse ligger i vad som hände under säsongen 2002. I mitten på april det året var vi ett par förare som fick möjlighet att hyra Sturup Raceway och det gjorde vi. Då fanns inga regler, tornvakter, utbildningar, flaggor, gruppindelningar eller andra säkerhetsprylar, vi skulle ju bara ha kul. Allt eftersom veckorna gick blev vi fler och fler och efter ett tag var vi ett 30-tal förare av olika körförmåga på banan samtidigt. Vi började införa lite regler och grupper och fortsatte våra körningar. I september samma år hade vi cirka 130 förare och på den vägen blev vi Sydskanes Emse. 

Medlemskap

Alla är välkomna som medlemmar i föreningen Sydskanes Emse. Av administrativa skäl tar vi in medlemmar under januari månad. Medlemsavgifterna bildar sen en del av det kapital vi tidigt på säsongen kan boka banor för.

För att bli medlem i föreningen så måste du först registrera dig här på hemsidan. Du måste vara registrerad även om du ska deltaga som funktionär.

Medlemsskapet betalas mellan 1-31 januari varje år.

Är inte ditt medlemsskap betalat absolut senast den 31 januari, räknar vi med att du släppt din medlemsplats i föreningen.

Medlemsavgiften är:
Aktivt medlemskap: 500 kronor.

Passivt medlemskap: 500 kronor.

Du köper ditt medlemskap här

Tävlingssektion

Inför säsongen 2022 har föreningen bildat en tävlingssektion. Det är en helt fristående del från våra vanliga bandagar och leds av Fredrik Ullman som även är instruktörsansvarig i föreningen.
 
SKÅNE TT 4 JUNI 2023
Sydskånes Emse kommer arrangera tävling på Ring Knutstorp 2023. Det blir en licensträning 3/6 och tävling 4/6. Mer information kommer.
 
FUNKTIONÄRER SÖKES
För att kunna genomföra denna tävling behöver vi er hjälp då det kommer krävas funktionärer av olika slag. Det är flaggvakter, tekniska besiktningsmän men också andra roliga poster runt om depån och kring arrangemanget.
På en del poster behövs en funktionärslicens som givetvis bekostas av föreningen. Ingen förkunskap krävs förutom ett MC intresse. Ta chansen att komma racingen riktigt nära och se våra snabba medlemmar tävla.
 
KONTAKT
Kontakta tävlingssektionen på tavling@sydskanesemse.nu för att anmäla ditt intresse som funktionär eller ställa frågor kring tävlingen.

PRISER

Medlem Icke medlem
Sturup 600 SEK 850 SEK
Knutstorp 1250 SEK 1650 SEK
Ljungbyhed 1200 SEK 1600 SEK

Licens

Vi har idag ett tjugotal medlemmar som tävlar framgångsrikt i föreningens namn runt om i landet. Om du har frågor kring tävlingslicens kan du höra av dig på licens@sydskanesemse.nu

Vad krävs för att få Sydskanes Emse som hemmaklubb?

Betala din medlemsavgift till Sydskanes Emse i januari.

Skicka ett mail till licens@sydskanesemse.nu med följande information:

 • Namn:
 • Fullständigt personnummer:
 • Medlemsnummer i Sydskanes Emse:
 • Mailadress:
 • Telefonnummer:

När vi registrerat dina uppgifter får du ett mail från Svemo TA med inloggningsuppgifter och då kan du logga in där och lösa ut din licens.

LICENSKURS 16/4Tillsammans med SVEMO anordnar vi licenskurs för roadracing söndagen den 16/4 på Sturup Raceway.

Styrelsen

Ordförande - Dalida Bergman

Vice Ordförande - Daniel Persson

Kassör - Maria Lilje

Sekreterare - Peter Bergman

Ledamot - Jens Gustafson

Suppleant - Örjan Johansson

Suppleant - Bo Gyllenklo

GDPR

Integritetspolicy 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sydskanes EMSE, 846502-8069, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med föreningens stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. bankörning, licenskurs), kommunicera med medlemmarna samt hantera deltagares ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och anmälningsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SVEMO TA. Detta sker enbart vid medlemmars egen förfrågan om att vilja tävla med föreningen som klubb.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens bankörningsverksamhet
 • Licenshantering
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter
med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan
exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

 Samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

Tillträdesförbud

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan

Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Detta gör du genom att skicka ett mail till info@sydskanesemse.nu 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad: 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller  radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Om du vill veta mer 

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Logga in

Registrera